1-2-Tre Elementproduksjon – Åpenhetsloven

1-2-tre

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble iverksatt i Norge 1. juni 2022 og skal bidra til at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hensyntas og prioriteres både i egen organisasjon, men også blant våre samarbeidspartnere og leverandørkjeder ved kjøp av produkter og tjenester. Vi har forankret dette arbeidet i vårt kvalitetssystem. Aktsomhetsvurderinger som skal gjennomgås årlig. Ved eventuelle avvik, skal 1-2 Tre elementproduksjon vise til riktige handlinger og
reaksjoner. Jfr flytskjema. Med dette viser vi også hvilken seriøsitet som er med på å styre vår organisasjon.

Virksomheten har kun en lokasjon, og er organisert slik at daglig leder har overordnet ansvar for kartlegging, implementering, oppfølging og rapportering til styret.

Aktsomhetsvurderinger betyr å kartlegge og forstå risikoen for eventuelle brudd og deretter sette inn tiltak der det er nødvendig.

Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Det er ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser hos våre samarbeidspartnere og leverandørkjeder.

Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderingene vi gjør er i henhold til OECD’s retningslinjer og jobbes kontinuerlig med hvert år. Vi plikter oss å offentliggjøre vårt arbeid med dette innen 30. juni hvert år, og informasjonen vil være tilgjengelig på vår nettside og ved forespørsel.